Нормативно-правова база з питань інклюзивної освіти

1. П. 1 ст. 23. Конвенції ООН про права дитини, 20 листопада 1989 р. «дитина має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства».

2. Ст. 53 Конституції України. «Кожен має право на освіту».

Закони України

3. Ст. 3 Закону України «Про освіту». Право на освіту п. 2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

П. 6 ст. 3 Закону України «Про освіту»: «Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти».

Ст. 19. Закону України «Про освіту»: «Освіта осіб з особливими освітніми потребами.

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.»

Ст. 20 Закону України «Про освіту»: «Інклюзивне навчання
1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов'язковому порядку.
2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.
4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.
5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.
6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

8. Ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: б) делеговані повноваження: 1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти… 6) забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти.

9. Закон України від 05.06.2014 № 1324-VII«Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання».

Укази Президента України

11.Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963».

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад».
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 671 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585». Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 753 вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами»: «3. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів».
20. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545.

Накази Міністерства освіти і науки України

28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».
29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів».
30. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах(наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 № 1224, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.122010 за № 1412/18707).
31. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.
33. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».
35. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055».
51. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814».
52. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2018 № 977 «Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами».

Листи Міністерства освіти і науки України


57. Лист МОНмолодьспорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя».
61. Лист МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів». (файл для завантаження)
65. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».
66. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами».
70. Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 05.02.2018 № 2.5-281 «Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя».

Рішення Харківської міської ради

75. Рішення 19 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 18.04.2018 № 1075/18 «Про створення комунального закладу «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради»».



Лист МОН України від 07.11.2018 №6.7-1120 "Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень"

Офіційний сайт Харківського інклюзивно-ресурсного центру

Інструктивно-методичні матеріали «Інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» для батьків

Інструктивно-методичні матеріали «Інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» для закладів освіти

Інформація про інклюзивно-ресурсний центр

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) - це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуги та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

За допомогою порталу інклюзивної освіти батьки можуть:

 • подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру, не виходячи з дому;
 • отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання (адреса, дата, час);
 • зберігати заяву та висновок в електронному вигляді;
 • контролювати проведення занять з дитиною.

Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

 • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
 • свідоцтва про народження дитини;індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
 • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ,
 • у разі потреби — довідки від психіатра.

Документи для комплексної оцінки

Для проходження комплексної оцінки батькам необхідно заповнити:

 • форма первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини» (лор, окуліст, невропатолог, педіатр, хірург);
 • довідка від психіатра (відповідно до районів проживання: Алчевских 32, Танкопія 43), в психоневрологічному дистансері також можна отримати логопедичне та психологічне заключення
 • (якщо дитині виповнило 6 років пройти методику Векслера).

Форму можна завантажити на нашому сайті.

Після заповнення форми первинної облікової документації 112/0 прийти до Центру за адресою Гв.Широнінців 38г з 09.00 до 16.00 для оформлення заявки для проведення комплексної оцінки.

При собі мати:

 • оригінал паспорта батьків,
 • оригінал свідоцтва про народження дитини,
 • заповлену картку 112/0.

Оформити заявку на первинний прийом можна зареєструвавшись на сайтіhttps://ircenter.gov.ua. Після реєстрації на сайті та для підтвердження заявки зателефонувати 725-17-42.

Після оформлення заявки з батьками узгоджується дата проведення комплексної оцінки.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 • документи, що посвідчують особу батьків;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
 • форма первинної облікової документації №112/0 «Історія розвитку дитини» (лор, окуліст, невропатолог, педіатр, хірург) (завантажити тут);
 • довідка від психіатра (відповідно до районів проживання: Алчевских 32, Танкопія 43), в психоневрологічному дистансері також можнаотримати логопедичне та психологічне заключення;
 • письмова заява батьків дитини та/або особиста заява дитини (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки (заповнюється особисто при записі на комплексну оцінку);
 • письмова згода наоброблення персональних даних дитини(заповнюється особисто при записі на комплексну оцінку);
 • психолого-педагогічна характеристика дитини, яка: –містить дані про динаміку та якість засвоєння знань під час навчання –підготовлена відповідним педагогічним працівником –затверджена керівником закладу освіти (якщо дитина навчається в закладі освіти);
 • зошити з рідної мови, математики, малюнки:
 • результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту);
 • документи щодо додаткових обстежень дитини;
 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки ( якщо дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога);
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Алгоритм дій: Дії батьків дитини з особливими потребами

•Обстеження дитини в ІРЦ, отримання висновку

•Вибір освітнього закладу для навчання дитини

•Звернення до обраного закладу, написання заяви про організацію інклюзивного навчання для дитини

•Участь у складанні ІПР

•Забезпечення отримання дитиною необхідних додаткових корекційно-розвиткових послуг

Зразок заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та згоди батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

Алгоритм дій по виявленню дітей з особливими освітніми потребами у закладі:

1) Класний керівник повідомляє про наявність проблеми учня: - медичну сестру, лікаря; - практичного психолога.
2) Практичний психолог проводить спостереження, діагностує учня: - за методикою Керна Еірасика «Готовність учня до шкільного навчання»; - за методикою Н.Т.Лусканової «Діагностика рівня адаптації до навчання у школі».
3) Медичні працівники вивчають історію розвитку дитини, після вивчення стану здоров’я дитини разом з практичним психологом, класним керівником, заступником директора, директором, оцінюють наявність медичних, психічних, інтелектуальних проблем дитини.
4) Медичні працівники спілкуються з батьками, під час спілкування рекомендують батькам учня пройти обстеження у дитячій поліклініці та видають направлення.
5) Практичний психолог запрошує батьків на індивідуальну бесіду, ознайомлює батьків з результатами проведеного обстеження, рекомендує пройти обстеження у спеціалістів.
6) Після обстеження учня у міській дитячій лікарні батьків направляють до Інклюзивно-ресурсного центру (далі ІРЦ).
7) ІРЦ обслуговує дітей 2-18 років.
8) ІРЦ розташований за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців 38-Г, телефон 725-17-42.
9) ІРЦ працює за графіком: понеділок, вівторокна базі центру,середа, четвер, п’ятниця– виїздні засідання по закладам.
10) Батькам необхідно записатися на прийом за телефоном 725-17-42.
11) Батькам мати при собі:
- заяву щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини;
- згоду батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини;
- історію розвитку дитини (надає педіатр) форми 112/0;
- дітям з інтелектуальними порушеннями обов’язково мати довідку психіатра (довідку взяти за адресою:вул. Рибалко,4);
- батькам на прийом взяти оригінал паспорту;
- свідоцтво про народження дитини;- учням мати шкільні зошити з української мови, математики (робочі зошити дітей);
- дітям ЗДО мати альбоми, роботи з аплікації (робочі).

"Відповідаємо на запитання. Інклюзивне навчання" Перейти за посиланням "Нова українська школа"

Кiлькiсть переглядiв: 498